Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN  S&S KEURINGEN

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter

aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 

1. S&S Keuringen: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Hoogeveenenweg 100, 2913 LV te Nieuwerkerk aan den Ijssel, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 84715456

 1. Cliënt: ieder natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of

bedrijf, met wie S&S Keuringen een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

 1. Partijen: S&S Keuringen en de Cliënt gezamenlijk.
 2. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan S&S Keuringen

zich jegens de Cliënt verbindt tot het uitvoeren van een Keuring.

 1. Keuring: de in het kader van de Overeenkomst door S&S Keuringen uit te voeren keuring,

zoals een rijbewijs- of medische keuring.

 1. Afspraak: de keuringsafspraak die op een bepaalde dag, gedurende een bepaald

tijdsbestek, plaatsvindt.

 1. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of

enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de

in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden

gesteld.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van S&S Keuringen en

iedere Overeenkomst.

 1. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en

Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en

Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene

voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

 1. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene

voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige

bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg

te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste

beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke

bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van S&S Keuringen tot het maken van een Afspraak is vrijblijvend. S&S Keuringen kan

zijn aanbod nog herroepen tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding

daarvan door de Cliënt.

 1. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van S&S Keuringen, binden hem niet.
 2. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het

moment dat het aanbod van S&S Keuringen, op de eventueel daartoe door S&S Keuringen

aangewezen wijze, door de Cliënt is aanvaard.

 

ARTIKEL 4. | UITVOERING VAN DE KEURING EN VERPLICHTINGEN VAN DE CLIËNT

 1. De Keuring vindt plaats op de daartoe door S&S Keuringen bij totstandkoming van de

Overeenkomst aangewezen locatie.

 1. De Cliënt dient naar de Afspraak mee te nemen:
 2. a) Een geldig rijbewijs. Of, als de Cliënt nog geen rijbewijs heeft of geen rijbewijs

meer heeft, een geldig legitimatiebewijs.

 1. b) Medicijnoverzicht van de apotheek, dan wel de medicijnen zelf, verpakt in de

bijbehorende doos.

 1. c) ZD-code of verwijsbrief met ZD-code, welke niet ouder is dan drie maanden. Als

de code ouder is, dan kan de Keuring niet plaatsvinden. De Cliënt dient in dat

geval een nieuwe code aan te vragen bij het CBR.

 1. d) In geval van een 75+ en grootrijbewijskeuring:
 2. De bril van de Cliënt indien hij brildragend is. Gegevens van de bril zijn niet

afdoende omdat tijdens de keuring met en zonder bril op wordt getest.

 1. Lensgegevens als de Cliënt lenzen draagt. Deze gegevens betreffen: de

sferische sterkte, de cilinderwaarde en de as van beide ogen apart. Deze

gegevens kunnen worden opgevraagd bij de opticien. De lenzen dienen

tijdens de Keuring op de ogen zijn aangebracht.

iii. Indien Cliënt geen vingerprikje wilt voor het afnemen van bloed dan geldt het volgende: Urine meenemen in een schoon en afgesloten potje, waarbij de urine, op het moment

van testen tijdens de Keuring, niet ouder mag zijn dan twee uur.

 1. Indien de Cliënt een longziekte heeft, dient de Cliënt de GOLD-klasse (maat

voor de longconditie) op te vragen bij zijn huis- of longarts en deze gegevens

naar de Afspraak mee te nemen.

 1. Indien de Cliënt een nierziekte heeft, dient de Cliënt de GFR (Glomulaire

Filtratie Rate) (maat voor de nierfunctie) op te vragen bij zijn huisarts of

internist en deze gegevens naar de Afspraak mee te nemen.

 1. e) Alle eventuele overige door S&S Keuringen aangegeven informatie en/of zaken.
 2. De Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van alle gevraagde informatie,

in het bijzonder die met betrekking tot de door de Cliënt gebruikte medicatie. De Cliënt

staat in voor de juistheid en volledigheid van alle door hem verstrekte gegevens. Keur

Snel is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van door de Cliënt

verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 1. De Cliënt dient S&S Keuringen alle medewerking te verlenen die nodig is voor een correcte

uitvoering van de Keuring.

 

 

ARTIKEL 5. | ANNULERING & VERPLAATSING VAN AFSPRAKEN

 1. De Cliënt kan de Afspraak niet annuleren maar wel kosteloos verplaatsen tot 24 uur vóór aanvang

daarvan. Indien de Cliënt de Afspraak niet tijdig verplaatst of niet op de

Afspraak verschijnt, blijft hij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.

 1. De bewijslast dat een verzoek tot verplaatsing tijdig is gedaan, rust op de

Cliënt en dient bij voorkeur dan ook per e-mail te geschieden.

 

ARTIKEL 6. | VERPLAATSING VAN AFSPRAKEN DOOR S&S KEURİNGEN

S&S Keuringenspant zich in geplande Afspraak doorgang te laten vinden, maar kan op grond

van overmacht als bedoeld in het volgende artikel genoodzaakt zijn om een Afspraak

te verplaatsen. In geval S&S Keuringen een Afspraak dient te verplaatsen, doet S&S Keuringen

daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Cliënt. Bij de vaststelling van de datum

en tijd waarnaar een Afspraak wordt verplaatst, houden Partijen rekening met elkaars

redelijke belangen.

 

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

 1. S&S Keuringen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de

Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een

omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het

maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend

(overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en

jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop

S&S Keuringen geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst

onmogelijk maken.

 1. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk

maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te

ontbinden.

 1. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 8. | PRIJS EN BETALINGEN

 1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, vermeldt S&S Keuringen uitdrukkelijk de prijs

van de Keuring. In geval de Keuring een vervolgkeuring betreft, is de Cliënt niet

opnieuw de prijs van de Keuring verschuldigd.

 1. Betalingen dienen te geschieden tijdens het reserveren via de widget op de website met iDeal.
 2. S&S Keuringen is gerechtigd om de aan de Cliënt toekomende factuur uitsluitend per e-mail

aan hem beschikbaar te stellen.

 1. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Cliënt van

rechtswege in, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag dat

het verzuim van de Cliënt intreedt, is de Cliënt over het openstaande bedrag de dan

geldende wettelijke rente verschuldigd.

 1. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten,

gemaakt ter verkrijging van de door de Cliënt verschuldigde bedragen, komen voor

rekening van de Cliënt.

 

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. S&S Keuringen draagt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die

veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de Cliënt verstrekte

gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de

Cliënt die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere

omstandigheid die niet aan S&S Keuringen kan worden toegerekend.

 1. S&S Keuringen verricht de Keuring naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die

aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. S&S Keuringen is evenwel nimmer

aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen letsel en andere

immateriële schade. S&S Keuringen kan, onverminderd het bepaalde in het overige van

deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4, jegens de Cliënt

slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de Cliënt lijdt als

gevolg van een toerekenbare tekortkoming van S&S Keuringen in de nakoming van de

Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een

tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te

vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de

uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe

schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,

voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze

algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van S&S Keuringen

aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan S&S Keuringen

toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de

Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade

in de zin van deze algemene voorwaarden.

 1. Mocht S&S Keuringen jegens de Cliënt aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is S&S Keuringen

te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De Cliënt dient S&S Keuringen daartoe

in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van S&S Keuringen

ter zake vervalt.

 1. De aansprakelijkheid van S&S Keuringen is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van

de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de

aansprakelijkheid van S&S Keuringen betrekking heeft.

 1. De Cliënt vrijwaart S&S Keuringen van eventuele aanspraken van derden die in verband met

de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Cliënt

toerekenbaar is. Indien S&S Keuringen uit dien hoofde door een derde mocht worden

aangesproken, dan is de Cliënt gehouden S&S Keuringen zowel buiten als in rechte bij te

staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs

verwacht mag worden. Mocht de Cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate

maatregelen, dan is S&S Keuringen, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over

te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van S&S Keuringen en/of derden daardoor

ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Cliënt.

 

ARTIKEL 10. | KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst door S&S Keuringen dienen

binnen 14 dagen nadat de Cliënt de veronderstelde tekortkoming heeft geconstateerd,

volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te worden ingediend bij S&S Keuringen.

 1. Bij S&S Keuringen ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na

ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt,

wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging

en een indicatie van wanneer de Cliënt een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 1. Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Cliënt zich

wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris, Zorg voor ZZP. Informatie

daarover is te raadplegen op de website van deze organisatie.

 

ARTIKEL 11. | TOEPASSELIJK RECHT

Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende

rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

× .